Przeskocz do treści

Ciasteczka

 1. Huge Nerd” korzy­sta z cia­ste­czek (ang. cookies).
 2. Cia­stecz­ka, co może myl­nie suge­ro­wać nazwa, albo obraz­ki chrup­kich sma­ko­ły­ków na co nie­któ­rych stro­nach, to nie jest w tym kon­tek­ście słod­ki, bab­ci­ny wypiek.
 3. Cia­stecz­ka na stro­nach inter­ne­to­wych, są to pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym (czy­taj kom­pu­te­rze, smart­fo­nie, itp.) i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych, w tym blo­ga „Huge Nerd”. Cia­stecz­ka zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 4. To ja „Huge nerd”  zamiesz­czam na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym cia­stecz­ka oraz uzy­sku­ję do nich dostęp.
 5. Cia­stecz­ka sto­so­wa­ne w „Huge Nerd” nie prze­cho­wu­ją Two­ich danych osobowych.
 6. Cia­stecz­ka wyko­rzy­sty­wa­ne są w nastę­pu­ją­cych celach: 
  • two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób korzy­stasz ze stron blo­ga, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawartości;
  • utrzy­ma­nie Two­jej sesji (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej nie musi na każ­dej pod­stro­nie ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła;
  • umoż­li­wie­nie zapa­mię­ta­nia wybra­nych przez Cie­bie usta­wień i per­so­na­li­za­cję interfejsu.
 7. W ramach blo­ga „Huge Nerd”, sto­so­wa­ne są dwa rodza­je cia­ste­czek: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cia­stecz­ka „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym, do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Cia­stecz­ka „sta­łe” prze­cho­wy­wa­ne są na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cia­ste­czek lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Ciebie.
 8. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie cia­ste­czek na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym. Możesz doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie cia­ste­czek. Moż­li­we jest tak­że auto­ma­tycz­ne ich blo­ko­wa­nie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat znaj­dziesz w pomo­cy lub doku­men­ta­cji prze­glą­dar­ki internetowej.
 9. Ogra­ni­cze­nia w sto­so­wa­niu cia­ste­czek mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na blo­gu „Huge Nerda”.