Przeskocz do treści

PromieniowanieJako nerd, oczy­wi­ście spo­ro cza­su spę­dzam przed kom­pu­te­rem, taką też sobie wybra­łem pra­cę jako pro­gra­mi­sta. Mam też świa­do­mość, czym to może się skoń­czyć dla zdro­wia. Owszem, istot­ne są tu kwe­stie wzro­ku, krę­go­słu­pa, itp., jed­nak chciał­bym tu poru­szyć coś jesz­cze – smog elek­tro­ma­gne­tycz­ny. Czy­taj dalej... „Tech­no­lo­gia kom­pu­te­ro­wa a zdrowie”