Przeskocz do treści

Dla­cze­go wpro­wa­dzo­no RODO? Cza­sa­mi zada­ję sobie to pyta­nie, chcąc zro­zu­mieć co się dzie­je. Oczy­wi­sta wer­sja ofi­cjal­na, ma swo­je uza­sad­nie­nie. Gigan­ci bran­ży IT nie przej­mo­wa­li się zbyt­nio pry­wat­no­ścią, więc z tego punk­tu widze­nia, RODO to krok w dobrą stro­nę. Teraz znam swo­je pra­wa, mogę zabro­nić prze­twa­rza­nia moich danych np. nie­chcia­nym mar­ke­te­rom. A ci oczy­wi­ście mogą powie­dzieć “spa­daj pan”, bo to dla nas zbyt duży wysi­łek orga­ni­za­cyj­ny będzie :) Czy­taj dalej... „RODO – a mia­ło być tak pięknie”

BogomiłośćZapew­ne słyszałeś/aś, a może i nawet sam używałeś/aś, zwro­tu do poli­cjan­ta „panie wła­dzo”. A czy zastanawiałeś/aś się, czy poli­cjant ma i czy powi­nien mieć w ogó­le wła­dzę nad Tobą? Czy taki ktoś rzą­dzi w tym kra­ju? Czy­taj dalej... „Wła­dzo-bogo-boj­ność”