Przeskocz do treści

Ame­ry­kań­ska agen­cja NSA haku­je cały świat (pro­gram PRISM). Wywiad rosyj­ski za spra­wą fir­my Kasper­sky i jej popu­lar­ne­go anty­wi­ru­sa zbie­ra dane o NSA oraz z innych kom­pu­te­rów uży­wa­ją­cych ich pro­duk­tu. A dowia­du­je­my się o tym poprzez Mosad (inwi­gi­la­to­rzy z Izra­ela), któ­ry wła­mał się do sie­ci fir­my Kasper­sky i odkrył ich prze­kręt. Czy­taj dalej... „Hak hake­ra hakiem hakuje”

Hakowanie rzeczywistościGdy zro­zu­mia­łem na czym pole­ga pro­gra­mo­wa­nie, two­rze­nie gier, wir­tu­al­nych świa­tów, odkry­ciem dla mnie było to, że wszyst­ko spro­wa­dza się do cyfro­we­go opi­sy­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści. Nawet nie musi to być skom­pli­ko­wa­na mate­ma­ty­ka, na począ­tek wystar­czy­ło mi poj­mo­wa­nie na pozio­mie 1 do jabł­ko, 2 to grusz­ka, itp. – oczy­wi­ście wg kry­te­riów świa­tów, któ­re two­rzy­łem. Czy­taj dalej... „Hako­wa­nie rzeczywistości”