Przeskocz do treści

Hakowanie rzeczywistościGdy zro­zu­mia­łem na czym pole­ga pro­gra­mo­wa­nie, two­rze­nie gier, wir­tu­al­nych świa­tów, odkry­ciem dla mnie było to, że wszyst­ko spro­wa­dza się do cyfro­we­go opi­sy­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści. Nawet nie musi to być skom­pli­ko­wa­na mate­ma­ty­ka, na począ­tek wystar­czy­ło mi poj­mo­wa­nie na pozio­mie 1 do jabł­ko, 2 to grusz­ka, itp. – oczy­wi­ście wg kry­te­riów świa­tów, któ­re two­rzy­łem. Czy­taj dalej... „Hako­wa­nie rzeczywistości”