Przeskocz do treści

Ame­ry­kań­ska agen­cja NSA haku­je cały świat (pro­gram PRISM). Wywiad rosyj­ski za spra­wą fir­my Kasper­sky i jej popu­lar­ne­go anty­wi­ru­sa zbie­ra dane o NSA oraz z innych kom­pu­te­rów uży­wa­ją­cych ich pro­duk­tu. A dowia­du­je­my się o tym poprzez Mosad (inwi­gi­la­to­rzy z Izra­ela), któ­ry wła­mał się do sie­ci fir­my Kasper­sky i odkrył ich prze­kręt. Czy­taj dalej... „Hak hake­ra hakiem hakuje”