Przeskocz do treści

Mia­łem spo­re oba­wy przed cał­ko­wi­tą prze­siad­ką z Win­dow­sa na Linuk­sa i nie był to brak topo­wych gier kom­pu­te­ro­wych. Na Win­dow­sie wciąż korzy­sta­łem z pro­gra­mów potrzeb­nych do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści jak pro­gram e‑Deklaracje do wysył­ki urzę­do­wych for­mu­la­rzy, czy pro­gram do pro­wa­dze­nia księ­gi przy­cho­dów i roz­cho­dów. Czy­taj dalej... „Fir­ma na Linuxie”

Jak bezpiecznie korzystać z GNU/Linux?Jeże­li zdecydowałeś/aś się na uży­wa­nie sys­te­mu z rodzi­ny GNU/Linux, to świet­nie. Na pew­no zwięk­szy to Two­ją pry­wat­ność oraz bez­pie­czeń­stwo danych. Jed­nak nale­ży tak­że pamię­tać o pew­nych rze­czach, któ­re tutaj przy­to­czę, tak aby korzy­sta­nie z Two­jej ulu­bio­nej dys­try­bu­cji Linuk­sa było rze­czy­wi­ście bez­piecz­ne. Czy­taj dalej... „Jak bez­piecz­nie korzy­stać z GNU/Linux?”