Przeskocz do treści

MuzykaJak i w świe­cie sys­te­mów ope­ra­cyj­nych, tak i w świe­cie muzy­ki, zamknię­te roz­wią­za­nia zdo­mi­no­wa­ły świa­do­mość ludzi. For­mat mp3 stał się tak popu­lar­ny, że nawet odtwa­rza­cze muzy­ki, potocz­nie nazy­wa się mp-trój­ka­mi. Nie­wie­lu ludzi jed­nak wie, że for­mat mp3 nie jest do koń­ca dar­mo­wym for­ma­tem. Owszem, do domo­we­go użyt­ku, aby słu­chać muzy­ki, jest dar­mo­wy, jed­nak jeże­li chce­cie wyko­rzy­stać ten for­mat do celów komer­cyj­nych, jak np. stre­aming radia, muzy­ka w grach kom­pu­te­ro­wych, itp. to już nale­ży opła­cić licen­cję. Taką stra­te­gię obrał wła­ści­ciel praw do paten­tu, nie­miec­ki Insty­tut Fraun­ho­fe­ra w 2001 roku. Czy­taj dalej... „Wol­ność w muzy­ce i stro­je­nie 432 Hz”

Hakowanie rzeczywistościGdy zro­zu­mia­łem na czym pole­ga pro­gra­mo­wa­nie, two­rze­nie gier, wir­tu­al­nych świa­tów, odkry­ciem dla mnie było to, że wszyst­ko spro­wa­dza się do cyfro­we­go opi­sy­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści. Nawet nie musi to być skom­pli­ko­wa­na mate­ma­ty­ka, na począ­tek wystar­czy­ło mi poj­mo­wa­nie na pozio­mie 1 do jabł­ko, 2 to grusz­ka, itp. – oczy­wi­ście wg kry­te­riów świa­tów, któ­re two­rzy­łem. Czy­taj dalej... „Hako­wa­nie rzeczywistości”