Przeskocz do treści

AdBlockObec­nie wie­le por­ta­li inter­ne­to­wych, wyświe­tla rekla­my, z któ­rych czer­pie pew­ne docho­dy. Gene­ra­li­zu­jąc ten­den­cja jest taka, że im więk­szy por­tal, im wię­cej ma odwie­dza­ją­cych, tym wię­cej reklam bom­bar­du­je w czytelnika/widza. Docho­dzi już do takich sytu­acji, że zanim dokli­kasz się do inte­re­su­ją­cej Cię tre­ści, musisz prze­grze­bać się przez gąszcz wyska­ku­ją­cych reklam. Czy­taj dalej... „Rekla­ma w inter­ne­cie a jej blokowanie”