Przeskocz do treści

Jak bezpiecznie korzystać z GNU/Linux?Jeże­li zdecydowałeś/aś się na uży­wa­nie sys­te­mu z rodzi­ny GNU/Linux, to świet­nie. Na pew­no zwięk­szy to Two­ją pry­wat­ność oraz bez­pie­czeń­stwo danych. Jed­nak nale­ży tak­że pamię­tać o pew­nych rze­czach, któ­re tutaj przy­to­czę, tak aby korzy­sta­nie z Two­jej ulu­bio­nej dys­try­bu­cji Linuk­sa było rze­czy­wi­ście bez­piecz­ne. Czy­taj dalej... „Jak bez­piecz­nie korzy­stać z GNU/Linux?”

Dlaczego używam GNU/Linux?Jest takie sta­re zapo­mnia­ne sło­wo – wol­ność. Obec­nie uwa­ża się, że ludzie mają wol­ność, bo mogą zagło­so­wać. Tyle, że prze­waż­nie na jed­ną z dwóch par­tii. Albo mogą wybrać sobie dowol­ny kanał w tele­wi­zji i oglą­dać ten co chcą – tyl­ko mało kto wie do cze­go słu­ży tele­wi­zja i dla­cze­go tak trud­no zało­żyć wła­sną sta­cję. Czy­taj dalej... „Dla­cze­go uży­wam GNU/Linux?”

Strzyżonko?O inwi­gi­la­cji od Micro­soft poprzez Win­dows 10, napi­sa­no już wie­le. Zresz­tą wystar­czy poczy­tać poli­ty­kę pry­wat­no­ści – mnie się włos na gło­wie jeży, co sys­tem ope­ra­cyj­ny może o nas wysy­łać do fir­my Micro­soft. Czy­taj dalej... „Sta­now­cze nie dla Win­dows 10”

duckduckgoUży­wa­nie prze­glą­dar­ki od Google­’a weszło już nam tak w nawyk, że poja­wił się w żar­go­nie tekst „wygu­glaj sobie” – czy­li wła­śnie użyj wyszu­ki­war­ki google​.pl aby coś zna­leźć w inter­ne­cie. Czę­sto robi­my to nawet nie­świa­do­mie, tym samym rekla­mu­jąc fir­mę Google i tyl­ko Google, bo jakoś jesz­cze nie sły­sza­łem aby ktoś mówił „wybin­guj sobie” albo „wyja­huj sobie” :-) Brzmi śmiesz­nie praw­da? Tak samo śmiesz­nie, jak „wygu­glaj sobie”. Czy­taj dalej... „Wygu­glaj sobie! A dla­cze­go nie wy-start-pej­dżuj albo wy-kacz­kuj sobie? :-)”